ARKEOLOGI I NORR

Innehållet i tidigare utgåvor av
Arkeologi i norr.

För närvarande kan du ladda ner volymerna 1 - 16 i fulltext.

Tidskriften ges inte längre ut men det går att beställa tidigare volymer av tidskriften via Maria Berglind (maria.berglind@umu.se) så länge det finns exemplar kvar. Pris hem till till Din dörr angivet efter respektive nummer nedan. Obs! Portokostnad tillkommer.

 

Arkeologi i norr 16, 2017 (150 SEK)
Per H. Ramqvist: Förord
Frida Palmbo: Öberget - nya rön om boplatsgropar i klapper.
Kalle Sognnes: Maritime motiver i steinalderens bergkunst i Midt-Norge.
Joakim Wehlin: Gravar och identitet i bronsålderns periferi.
Per H. Ramqvist: Om äldre gravskick i det norrländska kustområdet.
Ola George: Kaptensdalen - en rituell våtmark under järnåldern.
Lars Liedgren & Per H. Ramqvist: Medeltida gårdar i Böle by, Lövånger.

 

Arkeologi i norr 15, 2016 (Slutsåld)
Per H. Ramqvist: Förord
Per H. Ramqvist & Ingela Bergman & Lars Liedgren: Hällmålningarna i Gaskávrre. Nordliga bilder med geometriska motiv
Anna-Karin Lindqvist & Nina Granholm: Stolpbyggda hus vid Umeälvens mynning. Den yngre bronsåldern i ny skepnad
Olof Holm: Hyveljärn eller samisk skinnskrapa? Ett gåtfullt eggverktyg från järnåldern
Per H. Ramqvist: Grisfest i Fröland? Nya resultat angående hög 3 i Högom, Medelpad - samt något om hög 4

Jari-Matti Kuusela: Closed and open. Access to coastal and inland interaction networks in Northern Finland in the Late Iron Age
Lars Liedgren: Ön i Degerbyn - en medeltida gårdsplats i Skellefteå

 

Arkeologi i norr 14, 2014 (Slutsåld)
Per H. Ramqvist: Förord
Lars Liedgren: Rödockragravar i Norrbotten
Inger Zachrisson: Okänd och misskänd - skinnskrapan R. 416. Ombytta könsroller i Mellanskandinaviens yngre järnålder
Ingela Bergman: Kulturarv, landskap och identitetsprocesser. Ett forskningsprogram mitt i samhällsdebatten
Per H. Ramqvist: Om järnålderns och medeltidens bebyggelseetableringar i norr
Peter Persson: Boteåkitteln - en fråga om datering
Lars Göran Spång: Att rekapitulera äldre undersökningar. Exemplet Alnön i Medelpad
Staffan Mjönes: Det omkullslagna schackbrädet. En kulturhistorisk undersökning av Överhogdalsbonad II

Arkeologi i norr 13, 2012 (sänkt pris: 100 SEK)
Per H. Ramqvist:
Förord
Helena Knutsson & Kjel Knutsson: The postglacial colonization of humans, fauna and plants in northern Sweden
Ola George: Neolitiska människor och svin i Ångermanland
Carina Bennerhag: Samhälle i förändring - järnålder i Norrbottens kustland
Per H. Ramqvist: Geosocial diversitet under folkvandringstiden. Idéer utgående från Medelpad
Peter Persson: Timrådalen - en förbisedd högstatusbygd i Medelpad
Katarina Eriksson & Olof Sundqvist: Järn, makt och kult i Gästrikland under yngre järnåldern
Anders Huggert: Skidspetsen från Stormyran i Bygdeträsk - ålder utifrån kol-14-datering och ornamentik
Maria Björck: Storskalig kolproduktion i Gästrikland

Arkeologi i norr 12, 2010 (sänkt pris: 100 SEK)
Per H. Ramqvist: Förord
Thomas B. Larsson: Människan och älgen vid Bastuloken. En delundersökt bolplatsvall från neolitikum i Västernorrland
Ola George: Rösegravar och näringsfång i ny belysning
Ove Hemmendorff: Långsiktigt hållbara lokaliseringar. Makt, kult och platskontinuitet på Frösön
Marta Lindeberg: Gravar med järnkittlar i Medelpad och Hälsingland. Högom och de vendeltida järnkittelgravarna
Magnus Källström: Runorna norr om Ödmården. Om vikingatida skrifttraditioner och missionsbiskopen som blev norrlänning
Staffan Mjönes: Det uppochnedvända trädet. Vikingar och samer i Överhogdalsbonad III
Ingela Bergman: Finnar, lappar, renar och bönder. Om medeltida befolkningsgrupper och näringar avspeglade i ortnamn i Bottenvikens kusttrakter
Anders Huggert: En nådastötsdolk i senmedeltidens Bygdeå
Ewa Ljungdahl: En gåtfull fornlämning i jämtlandsfjällen

Arkeologi i norr 11, 2009 (sänkt pris: 100 SEK)
Per H. Ramqvist: Förord
Sven-Donald Hedman: Gammal-äldre-äldst. Något om Norrbottens mesolitikum
Ola George: Guldålder i Para. Ett folkvandringstida gravfält vid Ångermanälven
Peter Persson: Centralorter i Västernorrland under järnåldern
Per H. Ramqvist: Hampnäs-toften. Tradition eller förnyelse?
Lars Liedgren & Lars Östlund & Torbjörn Josefsson: Samisk byggnadskultur - timrade kåtor och exemplet Bläckajaure
Anders Huggert: Guldsmide i senmedeltidens Umeå
Kaisa Lehtonen: Etukämppä i Euraåminne. En bas för säljagare och fiskare på stranden till den forntida Paneliaviken
Kurt A. West & Rabbe Sjöberg & Runar Nieminen: Stenkompassernas ålder i Österbottens kustlandskap

Arkeologi i norr 10, 2007 (sänkt pris: 100 SEK)
Per H. Ramqvist: Förord
Ingela Bergman: Vessels and kettles. Socio-economic implications of the cessation of asbestos pottery in Northern Sweden
Mirja Miettinen: Fynd av senneolitisk asbestkeramik i Sydösterbotten
Asgeir Svestad: ”Folk er vanligvis ikke særlig villige til å snakke om de døde”. Synspunkter på materialitet og samisk gravskikk
Anders Huggert: Fem vapenbilder och dessutom en heraldisk örn i Mörtträsk-fyndet
Berit Andersson & Erik Sandén: En boplatsvall från äldre järnålder i Torrböle, Nordmaling sn, Västerbotten
Lennart Klang: Fattenborg som fornlämningsmiljö och forskningsobjekt
David Loeffler: Archaeological surveys - a few reflections. As exemplified by features and finds from Lake Hångstaörn, Medelpad
Per H. Ramqvist: Fem Norrland. Om norrländska regioner och deras interaktion

Arkeologi i norr 8/9, 1995/1996 (sänkt pris: 80 SEK)
Lena Holm: Förord
Katarina Liases: En medeltida järnframställningsplats i östra Hälsingland
Anders Hansson & Lillian Rathje: Den som gräver en grop åt andra
Anna-Karin Lindqvist: Gallsätter och Lappnäset, från fossila järnålderslämningar till "drive-through"
David Loeffler: Inventeringsmetoder
Ingela Bergman: Gamla rapporter och ny kunskap
Berit Andersson: En exploateringsgrävd boplats i nytt ljus. En bearbetning av den mesolitiska boplatsen Högland, RAÄ 181, Dorotea socken, Lappland
Erik Norberg: Arkeologi längs väg 400 mellan Svanstein och Pello. Fördelen med en exploatering
Lena Holm: Skärvor, skärvor, skärvor... Inledning till studier av neolitisk keramik utifrån ett kommunikativt perpektiv

Arkeologi i norr 6/7, 1993/1994 (sänkt pris: 80 SEK)
Lars Forsberg: Förord
Berit Andersson: Tolkning av en mesolitisk boplats med sammanfogning av avslag och bruksskadeanalys
Erik Sandén: Sävar 202, en kustboplats från äldre bronsålder i Västerbotten
Lena Holm: Undersökningar av en boplats från yngre stenålder i södra Norrlans kustland
Leif Jonsson & Helen Wallander: En jakt- och fiskebosättning i Hälsinglands skärgård undr yngre stenålder. Osteologisk undersökning av brända ben från Raä 127, Jättendals sn
Lennart Falk: Historisk och förhistorisk kvartsbrytning i Norrland
Jan Erik Wallin: Ekonomi och bebyggelsemönster vid Övre Norrlands kustland under bronsålder och förromersk järnålder. Resultat av pollenanalyser
Lillian Rathje: Järnålderns kognitiva strukturer i norra Ångermanland
Tove Hjørungdal: En gammal historia. Arkeologins mans- och kvinnogravar
Lars Forsberg: Forskningslinjer inom tidig samisk förhistoria

Arkeologi i norr 4/5, 1991/1992 (Slutsåld)
Evert Baudou: Förord
Evert Baudou: Norrlands forntid i historieskrivning och hembygdsrörelse
David Loeffler: Nora socken och E4:an. Ett arkeologiskt perspektiv
Inge Lindström & Lena Olofsson: Maritima fornlämningar i den bottniska skärgärden
Sven-Donald Hedman: Undersökningar av vikingatida och medeltida bosättningar i Lappland
Lillian Rathje: Ortnamn och arkeologi. En jämförande materialanalys i nio ängermanländska kustsocknar
Anders Huggert: En spets och ett sänke av ben frän Kattisträsk i Norsjö
Anders Huggert: Fynden från stridsyxekulturens boplats vid Kallbäcken i Västerbotten
Sven-Donald Hedman: Två asbestkeramikfynd vid Kakel, Hornavan

Arkeologi i norr 3, 1990 (Slutsåld)
Evert Baudou: Förord. Hällristningsseminariet vid Nämforsen
Mats P. Malmer: Har nordlig och sydlig hällristningstradition påverkat varandra - i så fall hur, och varför?
Anders Hagen: Regionindeling, særpregel og kontakt i bergkunsten

Per H. Ramqvist: Hällbilder som utgångspunkt vid tolkningar av jägarsamhället
Lars Forsberg: De norrländska hällristningarnas sociala kontext - alternativa tolkningar
Evert Baudou: Boplatsen vid Nämforsen
Anders Huggert: Vikarefångst vid Rickleåns mynningsvik för 4500 år sedan? Ett bidrag till vår kunskap om stridsyxekulturen i övre Norrland
Hannu Kotivuori: Råbacken - En rösegrupp från förromersk järnålder i Nykarleby, Österbotten, Finland
Kersin Lundin: Kokgropar i Norrbottens kustland. Ett försök till tolkning av kokgroparnas funktion

Arkeologi i norr 2, 1989 (Slutsåld)
Evert Baudou: Norrland 1988: Om forntidens andliga och materiella liv
Evert Baudou: Hög - gård - helgedom i Mellannorrland under den äldre järnåldern
Lars Liedgren: Bebyggelseutvecklingen i Forsa, Hälsingland, under den äldre järnåldern
Jan Melander: Analys av lerklining från ett järnåldershus i Hälsingland
Karin Viklund: Jordbrukskris i Norrland i slutet av den äldre järnåldern?
Anna-Karin Lindqvist: Att göra osynlga hus synliga
Anders Wallander: Styresholmsprojektet
Sven-Donald Hedman: Samiska metalldepåer och bosättningsmönster i Lappland under vikingatid och äldre medeltid

Arkeologi i norr 1, 1988 (Slutsåld)
Evert Baudou: Förord
Gustaf Hallström: Forskningsplan för Norrlands forntid 1941
Evert Baudou: Gustaf Hallströms forskningsplan för Norrlands forntid 1941 och forskningsläget 1987
Per H. Ramqvist: Boplats och hällristningar i Norrfors, Umeälven
Lars Forsberg: Bosättningsmönster vid Lule och Ume älv under bronsålder och förromersk järnålder
Per H. Ramqvist: Högom - nya undersökninger av bebyggelsespår
Ingela Bergman: Det samiska boplatskomplexet vid Rackträsk, Arjeplog
Noel Broadbent:
Järnålderns och medeltidens säljägare i övre Norrlands kustland


Tidskriften utges av arkeologiämnet vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet


hem